Gebruikersovereenkomst

GEBRUIKERSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE HOUT-BOIS VAN STEENBERGE WEBSITE

Hout-Bois van Steenberge NV heet u welkom op deze website.

GELIEVE DE GEBRUIKERSOVEREENKOMST AANDACHTIG TE LEZEN.

Alvorens onze website te raadplegen of er eender welk gebruik van te maken vragen wij u deze Gebruikersovereenkomst aandachtig te lezen. 

1.     Instemming met de Gebruikersovereenkomst 

De toegang tot de sites www.vansteenberge.be en www.vansteenberge.eu en/of het gebruik ervan impliceert de automatische en onbeperkte aanvaarding van deze Gebruikersovereenkomst. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen we u de website niet te raadplegen of te gebruiken.

Hout-Bois van Steenberge nodigt u uit om de Gebruikersovereenkomst regelmatig te raadplegen, want Hout-Bois van Steenberge behoudt zich het recht voor deze Gebruikersovereenkomst om het even wanneer en voor om het even welke reden te wijzigen. De raadpleging of het gebruik van de website door u impliceert de aanvaarding van de eventuele wijzigingen aan de Gebruikersovereenkomst.

Deze Gebruikersovereenkomst vormt alle akkoorden tussen Hout-Bois van Steenberge en de gebruiker. Iedere wijziging of aanvullende inhoud die in deze site wordt opgenomen, zal aan deze overeenkomst onderworpen zijn.

 1. Eigendom site

Deze site is de exclusieve eigendom van Hout-Bois van Steenberge NV, met maatschappelijk zetel gevestigd te Steenweg op Aalst 27, 9620 Zottegem, België met BTW-nummer BE 0440.690.893.

 1. Gebruik van de site en haar inhoud

De gebruiker verbindt zich ertoe de informatie in deze site te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen uit deze Gebruikersovereenkomst en de wet.

De Gebruikers verkrijgen van Hout-Bois van Steenberge het persoonlijke en niet-exclusief recht om de site van Hout-Bois van Steenberge voor eigen privé doeleinden te raadplegen. Het is verboden om informatie uit deze site te verkopen of voor commerciële doeleinden te gebruiken, behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Hout-Bois van Steenberge. Hout-Bois van Steenberge kan om het even wanneer, voor om het even welke reden, en zonder opzeggingstermijn noch schadevergoeding, een einde maken aan het gebruiksrecht van de gebruiker.

De Gebruiker verbindt er zich onder andere toe op deze site geen daden te stellen, geen enkele verklaring te doen en geen enkele actie te ondernemen, die de rechten en belangen van derden kunnen aantasten, die de naam en het imago van Hout-Bois van Steenberge of van haar producten en diensten kan bezoedelen, die de site kunnen beschadigen, overbelasten, buiten werking stellen, in diskrediet brengen en/of doen mislukken.

De Gebruiker verbindt er zich tevens toe om de inhoud van de site of eender welk ander element van de site niet te gebruiken, voor daden die onwettig, schadelijk, onverantwoord, dreigend, lasterlijk, intimiderend, vulgair, obsceen, racistisch, haatdragend of op een andere wijze laakbaar zijn.

De gebruiker stemt ermee in om Hout-Bois van Steenberge te vergoeden, te vrijwaren, te verdedigen tegen alle vorderingen van derden en/of kosten voortvloeiend uit het onjuist gebruik van de website, de inbreuk op de Gebruikersovereenkomst, of de deelname aan andermans inbreuk op de rechten van Hout-Bois van Steenberge.

 1. Bescherming auteursrechten, sui generis rechten, intellectueel eigendomsrechten, …

Alle teksten, foto’s, beelden, geluiden, gegevens, tekeningen, video’s, illustraties, folders,… weergegeven op de site van Hout-Bois van Steenberge, evenals het concept, de vorm, de mogelijke databanken en (een deel van) de software zijn eigendom van Hout-Bois van Steenberge en/of gebruikt door Hout-Bois van Steenberge onder licentie. Alle voornoemde elementen zijn beschermd door de geldende wetten op het auteursrecht, naburige rechten, databankrechten, intellectueel eigendomsrechten en op de sui generis rechten.

Het kopiëren, reproduceren, verkopen, gebruiken, verspreiden, uitbaten, manipuleren en/of wijzigen van het geheel of een deel van de site voor om het even welk doel is verboden, tenzij er een voorafgaande en schriftelijke toestemming van Hout-Bois van Steenberge bekomen werd.

De merken en/of logo’s van Hout-Bois van Steenberge die op deze site verschijnen, zijn gedeponeerde merken voor de Benelux en/of voor andere landen en zijn door het merkenrecht beschermd. Elk gebruik van deze merken of logo’s van Hout-Bois van Steenberge, zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Hout-Bois van Steenberge, zijn een inbreuk op de rechten van Hout-Bois van Steenberge waarvoor de inbreukmaker aansprakelijk kan worden gesteld.

 1. Privacy

5.1. Persoonsgegevens die door Hout-Bois van Steenberge worden verzameld 

Bij een bezoek aan de site van Hout-Bois van Steenberge, kan Hout-Bois van Steenberge de volgende gegevens verzamelen en bewaren, die als persoonsgegevens kunnen worden beschouwd:

 • Het e-mailadres, het adres, het telefoonnummer en eventuele andere gegevens en/of informatie, die de gebruiker vrijwillig communiceert via de website van Hout-Bois van Steenberge;
 • Alle informatie met betrekking tot de pagina’s van andere sites die de gebruiker heeft geraadpleegd om naar deze site te komen;
 • Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die de gebruiker op deze site heeft geraadpleegd;
 • Alle informatie die de gebruiker vrijwillig aan Hout-Bois van Steenberge heeft verstrekt. (De gebruiker is de enige verantwoordelijke van de gegevens en/of informatie die hij/zij communiceert aan Hout-Bois van Steenberge).

Op deze site gebruikt Hout-Bois van Steenberge cookies, die de sporen van de bezochte Internetsites en gegevens over het bezoek bijhoudt, zoals de webpagina’s die werden bezocht om naar onze site te gaan, de activiteiten van de gebruiker op de site en de gegevens wanneer de gebruiker een formulier heeft ingevuld. Dit gebruik van cookies door Hout-Bois van Steenberge laat haar toe een betere dienstverlening te bieden bij het volgende bezoek van de gebruiker. De meeste navigators aanvaarden automatisch cookies, maar ze kunnen zo worden geconfigureerd dat ze die weigeren of dat ze melden dat een cookie werd verzonden.

Hout-Bois van Steenberge verbindt zich ertoe de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd bij de wet van 11 december 1998 te respecteren.

5.2.Doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens door Hout-Bois van Steenberge

De persoonsgegevens die door Hout-Bois van Steenberge worden verzameld en bewaard via deze website kunnen voor commerciële en administratieve doeleinden worden gebruikt. Dit houdt onder andere in dat Hout-Bois van Steenberge de persoonsgegevens kan gebruiken om zijn website te verbeteren, om informatie aan te vragen, evenals voor statistische doeleinden en commerciële doeleinden (met inbegrip van direct marketing) en om de  gebruiker te contacteren en te informeren over haar producten, acties, website, …. Hout-Bois van Steenberge is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Hout-Bois van Steenberge verbindt zich ertoe om de gegevens aan geen enkele andere derde te communiceren dan deze die instaat voor de verwerking van de gegevens en de toepassing voor direct mailing. Hout-Bois van Steenberge garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor het klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

5.3. Recht van toegang, verzet en verbetering

De wet van 8 december 1992 (zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998) geeft u het recht te weigeren dat uw persoonsgegevens worden verwerkt, bovendien heeft u een recht van toegang tot deze gegevens, evenals een recht van verbetering of verwijdering van uw gegevens. Indien u gebruik wil maken van deze rechten kunt u contact opnemen met Hout-Bois van Steenberge: e-mail : info@vansteenberge.be; fax : +32 9 360 77 31; post: Hout-Bois van Steenberge, Steenweg op Aalst 27, 9620 Zottegem.

5.4. Contact via e-mail

De gebruiker laat Hout-Bois van Steenberge toe om haar/hem per e-mail te contacteren. Indien de gebruiker dit niet wenst, kan hij/zij Hout-Bois van Steenberge een e-mail sturen op het volgende e-mailadres: info@vansteenberge.be.

5.5.Contactgegevens van Hout-Bois van Steenberge betreffende dit privacy-beleid en betreffende het recht op verzet en verbetering

Indien u wenst te reageren op het hierboven beschreven beleid of indien u uw gegevens wenst aan te passen of  te verwijderen uit onze database, dan kan u Hout-Bois van Steenberge contacteren via één van volgende middelen: e-mail info@vansteenberge.be; fax : +32 9 360 77 31; post: Hout-Bois van Steenberge, Steenweg op Aalst 27, 9620 Zottegem.

 1. Aansprakelijkheid betreffende de website

Hout-Bois van Steenberge verleent geen enkele impliciete noch expliciete waarborg over de werking en/of de inhoud van de site.

Hout-Bois van Steenberge kan de juistheid of volledigheid van deze informatie niet garanderen, doch zij doet haar uiterste best opdat de informatie die zij op deze site verspreidt juist is. Bovendien biedt Hout-Bois van Steenberge geen waarborg over de continuïteit, de toegang, de beschikbaarheid en/of de werking van de site en van de ermee samenhangende diensten. Hout-Bois van Steenberge heeft het recht om het geheel of een deel van deze site om het even wanneer te wijzigen, te onderbreken of te schrappen, zonder u vooraf te verwittigen. Hout-Bois van Steenberge kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Hout-Bois van Steenberge zal niet aansprakelijk zijn voor eventuele directe of indirecte al dan niet commerciële schade, voortvloeiend uit het gebruik van de site.  Hout-Bois van Steenberge wijst iedere aansprakelijkheid af met betrekking tot virussen die zouden voortkomen uit het downloaden van één van de elementen van de sites waarnaar Hout-Bois van Steenberge via hypertekstkoppelingen of via e-mails verwijst.

 1. Hyperlinks

Het is verboden links naar deze site of van deze site naar andere sites te plaatsen zonder voorafgaandelijke en schriftelijke goedkeuring van Hout-Bois van Steenberge.

Hout-Bois van Steenberge is niet aansprakelijk voor de inhoud van andere sites of andere internetbronnen waarnaar deze site links aanbiedt en/of verwijst. Bovendien houdt de link en/of verwijzing geen enkele instemming in met de inhoud van deze websites. De opname van deze websites houdt ook niet in dat er een samenwerking zou zijn tussen Hout-Bois van Steenberge en de exploitanten van deze websites. Hout-Bois van Steenberge kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook die een direct en/of indirect verband zou hebben met de sites van derden. De gebruiker is bijgevolg de enige verantwoordelijke voor alle risico’s verbonden aan het gebruik van de sites waarnaar op de site van Hout-Bois van Steenberge wordt verwezen.

 1. Geldigheid van de Gebruikersovereenkomst

De niet toepasselijkheid of strijdigheid van één of meerdere van de bepalingen van deze Gebruikersovereenkomst met een bepaling van dwingend recht, heeft niet tot gevolg dat de overige bepalingen van de Gebruikersovereenkomst ongeldig zijn.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze Gebruikersovereenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. De rechtbanken van Oudenaarde of de heer Vrederechter van Oudenaarde zijn uitsluitend bevoegd. Hout-Bois van Steenberge heeft het recht rechtsvorderingen in te stellen tegen personen die op een onwettelijke of ongeoorloofde manier handelen of handelingen stellen in overtreding met deze overeenkomst.

 1. Contact Gegevens

Indien u vragen of opmerkingen heeft betreffende onze Gebruikersovereenkomst aarzel niet om Hout-Bois van Steenberge te contacteren via onderstaande gegevens: e-mail : info@vansteenberge.be; fax +32 9 360 77 31; post: Steenweg op Aalst 27, 9620 Zottegem.

 

© 2018, Hout-Bois van Steenberge NV